Non Ludus Exiti

by Antrodius

Non: ADV. Latin; negative, no, none, not. Ludus: N. Latin; game, play, sport, entertainment; also elementary school. Exiti: V. Latin;